Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Spis treści numeru 2/2016

Page01_Border_01

Strona 5

Od Redakcji
Page01_Border_01

Paweł Matuszewski: strona 9

Dylematy strategiczne polskiego sektora
energetycznego z perspektywy opinii publicznej
Strategic dillemas of the Polish energy sector
from the perspective of public opinion
Page01_Border_01

Magdalena Gwiazda: strona 31

Polacy o energetyce – sprawozdanie z badań
Poles about energetic issues – research report
Page01_Border_01

Paweł Ruszkowski: strona 43

Postawy Polaków wobec modernizacji
Poles’ attitudes toward modernization
Page01_Border_01

Piotr Stankiewicz: strona 61

O czym mówimy, kiedy mówimy o ryzyku?
Społeczna percepcja ryzyka przy kontrowersyjnych inwestycjach energetycznych
What We Talk About When We Talk About Risk?
Social Perception of Risk in Controversial Energy Investments
Page01_Border_01

Katarzyna Iwińska, Katarzyna Witkowska: strona 83

Społeczeństwo obywatelskie w drodze ku podmiotowości…
Przypadek polskiej energetyki jądrowej
Civil society on the way to its subjectivity…
The case of the nuclear energy development in Poland
Page01_Border_01

Zapis dyskusji: strona 113

Opinia publiczna a polityka energetyczna państwa
Public opinion and the power system policy of the state
Page01_Border_01

Grzegorz Wiśniewski: strona 123

Światowe inwestycje w odnawialne źródła energii
– ostrzeżenie dla Polski
Global investment in Renewable Energy Sources
– warning for Poland
Page01_Border_01

Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Spis treści numeru 1/2016

Page01_Border_01

Strona 5

Od Redakcji
Page01_Border_01

Tomasz Kowalak: strona 7

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne odbiorców energii
Renewable Energy Sources as a power security of energy consumers
Page01_Border_01

Zbigniew Styczyński, Przemysław Komarnicki, Martin Stoetzer: strona 31

Transformacja systemu elektroenergetycznego w Niemczech: Energiewende – quo vadis?
Transformation of the power system in Germany: Energiewende – quo vadis?
Page01_Border_01

Władysław Mielczarski: strona 51

Krajowy system elektroenergetyczny wobec odnawialnych źródeł energii
The national power system with reference to the renewable energy sources
Page01_Border_01

Grzegorz Wiśniewski: strona 61

Zmiana paradygmatu w energetyce – rolnik podmiotem i producentem energii
A paradigm shift in energy – farmer as subject and energy producer
Page01_Border_01

Nieautoryzowany zapis dyskusji, która odbyła się 23 lutego 2016 roku podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, z udziałem: Andrzeja Guły, Tomasza Kowalaka, Władysława Mielczarskiego, Jarosława Pałasza, Janusza Pilitowskiego, Pawła Ruszkowskiego, Pawła Skowrońskiego, Zbigniewa Styczyńskiego, Romana Targosza, Grzegorza Wiśniewskiego i Marka Wodawskiego.: strona 83

Strategiczne dylematy energetyki odnawialnej
The strategic dilemmas renewable energy
Page01_Border_01

Grzegorz Wiśniewski: strona 107

Opinia dla Narodowej Rady Rozwoju dotycząca pakietu klimatycznego i handlu emisjami przedłożona 24 marca 2016 roku
Opinion for the National Development Chamber on the climate package and Emissions Trading System submitted on 24th March 2016
Page01_Border_01

Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Spis treści numeru 2/2015

Page01_Border_01

Strona 5

Od Redakcji
Page01_Border_01

Aniela Dylus: strona 9

Wokół społecznej odpowiedzialności biznesu: geneza, istota, zastrzeżenia
Around corporate social responsibility: origins, essence, stipulations
Page01_Border_01

Mariusz Swora: strona 25

Integracja rynków regionalnych energii elektrycznej świetle przepisów prawa UE
The integration of regional electricity markets in light of the provisions of the EU law
Page01_Border_01

Waldemar Szulc: strona 39

Aktualne i przewidywane w najbliższych latach warunki funkcjonowania energetyki konwencjonalnej w Polsce
Conditions for the operation of conventional power engineering in Poland – current state and situation expected in the coming years
Page01_Border_01

Monika Morawiecka: strona 53

Uwarunkowania wieloletniej strategii inwestycyjnej w energetyce konwencjonalnej w Polsce
Long term investment climate for conventional energy sector in Poland
Page01_Border_01

Autoryzowany zapis dyskusji która odbyła się 29 września 2015 roku
podczas Seminarium Energetycznego Collegium Civitas, z udziałem:
Andrzeja Cywlika, Katarzyny Iwińskiej, Tomasza Kowalaka,
Moniki Morawieckiej, Pawła Ruszkowskiego, Pawła Skowrońskiego
i Mariusza Swory: strona 69

Spory wokół sytuacji energetyki konwencjonalnej
Disputes over the state of the conventional power engineering
Page01_Border_01

Grzegorz Wiśniewski: strona 81

Aktualny komentarz – Realizacja zobowiązań dotyczących energii z OZE
Implementation of commitments concerning RES energy
Page01_Border_01

Strona 89

Procedura kwalifikowania tekstów do publikacji
pobierz plik .pdf
Page01_Border_01

Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

Spis treści numeru 1/2015

Strona 3

Od Redakcji
Page01_Border_01

ks. Piotr Mazurkiewicz: strona 5

Dramat polityki skoncentrowanej na doraźnych rezultatach.
Wokół encykliki Laudato si’
The drama of the policies focused on immediate results.
Around the encyclical Laudato si’
Page01_Border_01

Paweł Skowroński: strona 13

Dylematy strategiczne energetyki konwencjonalnej
Strategic dilemmas of the conventional energy
Page01_Border_01

Grzegorz Wiśniewski: strona 37

Dylematy strategiczne sektora odnawialnych źródeł energii
Strategic dilemmas of the renewable energy
Page01_Border_01

Paweł Ruszkowski: strona 65

Problemy polskiej energetyki w perspektywie socjologicznej
Problems of the Polish energy system from the sociological perspective
Page01_Border_01

Tomasz Kowalak: strona 88

Magazynowanie energii elektrycznej a paradygmat elektroenergetyki
Electricity storing and paradigm of the electrical power engineering
Page01_Border_01

Strona 107

Procedura kwalifikowania tekstów do publikacji
Page01_Border_01